جمعه 04 خرداد 1403

اداره حراست

بهمن قبادی

تلفکس مستقیم : 33251340-045 پست الکترونیکی: harasat@miras-ar.ir
 • حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان، به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی
  کسب وپرورش اطلاعات و اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… سازمان و انعکاس بموقع آنها به مسئولین ذيربط
   
  ارائه مشورتهای امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئيس سازمان و ارائه اطلاعات به مسئولین ذی صلاح سازمان، حسب نیاز و تشخیص
   
  بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس و نیز اعزام آنان به خارجاز کشور بر اساس آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی حراست مرکزی
   
  ايجاد سيستم اطلاع رساني براي دريافت گزارشهاي مردمي به طور مستمر و تجزيه و تحليل آنها 
  و اتخاذ تدابير لازم
   
  بررسي، تهيه و اجراي طرح هاي حفاظتي و دستور العملهاي اجرايي لازم به منظور حراست و حفاظت محيطي آثار، بناها، موزه ها و مجموعه هايبا ارزش تاريخي با توجه به اولويت ها و در چارچوب مقررات، اهداف، برنامه ها و سياستهاي رئيس سازمان و همچنين نظارت بر نحوة اجراي آنها 
   
  حفاظت داخلي از آثار،بناها و موزه ها و مجموعه هاي با ارزش تاريخي
   
  همكاري در خصوص تحويل و برگشتاموال تاريخي و فرهنگي ايران از ديگر كشورها
   
  تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها ودستورالعملهای حفاظت از اماکن و تاسیسات سازمان بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه خطرو تهدید امنیتی
   
  تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اسنادو مدارک طبقه بندی شده سازمان به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیرمجاز آنها
   
  تعيين صلاحيت پرسنل اعزامي به خارج از كشور و توجيه حفاظتي آنان ونيز پرسنلي كه با اتباع بيگانه ارتباط دارند
   
  تعیین مشاغل حساس سازمان، براساس خط مشی ابلاغی حراست مرکزی
   
  پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی ازقبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش سازمان، با هماهنگی حراستمرکزی
   
  شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها وگزارش موارد به مراجع ذی ربط
   
  پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه های عواملضد انقلاب داخلی و خارجی در سازمان، بر اساس سیاستها و دستورالعملهای ابلاغ شده ازطریق حراست مرکزی
   
  کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در سازمان، براساس ضوابط اعلام شده از طریق حراست مرکزی و مقررات عمومي كشور
   
  صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به سازمان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیرمجاز
   
  کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده سازمان
   
  طبقه بندی اماکن و تأسیسات سازمان، از نظر حفاظت فیزیکی، برابرمقررات مصوب مربوط، با هماهنگی مراجع ذیربط
   
  ایجاد و اداره دبیرخانه محرمانه و انجام امور مربوط به رمز، کشف رمز، تلگراف، تلکس و فاکس
   
  تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران سازمان و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه
   
  تهیه شناسنامه محیطی سازمان و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب
   
  بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای حراستهای تابعه و جمع بندی آنها به منظورتهیه بولتن در فواصل زمانی مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذی ربط وارائه گزارش عملکرد ماهانه به وزارت اطلاعات
   
  تهیه و ابلاغ و اجرای طرحها ودستورالعملهای آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان، در زمینه های حفاظتی واطلاعاتی، از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمایش فیلم و پس از سیرمراحل تصویب
   
  برنامه ریزی در جهت پشتیبانی و هدایت حراستهای تابعه و شناختنارسائیها، مشکلات و کمبودهای آنها در زمینه های آموزشی، پرسنلی و تجهیزاتی و کوششبرای رفع آنها
   
  تهیه طرحها و دستورالعملهای دفاع غیر نظامی کارکنان سازمان،برابر مقررات دفاع غیر نظامی کشور