جمعه 04 خرداد 1403

اساسنامه میراث فرهنگی

به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ومطالعه وتحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها و همچنین توسعه پژوهشهای میراث فرهنگی کشور و حمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه با برخورداری از توان و اطلاعات علمی از طریق استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات بالقوه و بالفعل نیروی انسانی کارا ، آزمایشگاه ها و لوازم کتابخانه و سایر وسایل پژوهشی موجود سازمان میراث وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می شود براساس موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی تبدیل وامور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد .

اهداف :
 انجام پژوهش به منظور حفظ و احیا و حل مسائل و مشکلات و تنگناهای میراث فرهنگی کشور وسایر اهداف مندرج در قانون تشکیل و قانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی .
وظائف :

1-       انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه های مربوط

2-       انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی مورد نظر
3-       بررسی و شناسایی نیازهای گوناگون برنامه های تحقیقاتی مورد نظر در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی و بهره گیری مطلوب از امکانات موجود
4-       انجام فعالیتهای ضروری در جهت بکار گیری نتایج تحقیقات
5-       فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرحهای تحقیقاتی مربوط
6-       بررسی و شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخشهای تولیدی خدماتی و اجرایی

7-       ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور

8-    سایر وظائف مندرج در قانون تشکیل و قانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی

 

 

اساسنامه صنايع دستي

اهداف :

1-       حفظ واحیا و بهبود کمی و کیفی صنایع دستی کشور
2-       ازدیاد تولید در آمد صنعتگران وجلوگیری از کم کاری وبیکاری وافزایش سطح اشتغال
3-       توسعه فروش وصادرات صنایع دستی ایران 
وظائف :
الف : تحقیق وبررسی درباره صنایع دستی جمع آوری اطلاعات وآمار لازم وتهیه واجرای طرحهای بهبود وتوسعه صنایع دستی
ب: ترویج هنرهای دستی وایجاد تحول وتنوع در طرحها وتولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت ملی ومحلی وتوسعه موارد مصرف آن
ج : آموزش فنی وافزایش سطح مهارت و سظضکارآیی صنعتگران صنایع دستی کشور
د: ایجاد وتوسعه کارگاهها ومراکز تولید . تولید وفروش صنایع دستی ایران از طریق طرحهای سرمایه گذاری وناحیه ای
ه : فراهم نمودن تسهیلات برای ایجاد وتوسعه شرکتهای تعاونی صنایع دستی کارگاهها وواحدهای تولیدی اینگونه صنایع در سراسر کشور .
و : اعطای وام واعتبار به شرکتهای تعاونی صنایع وصنعتگران مربوط به منظور خرید مواد اولیه تهیه وتغییر ابزار کار وتوسعه ونوسازی کارگاه ها وایجاد یا توسعه مراکز فروش صنایع دستی در داخل وخارج کشور.
ز : ایجاد نمایشگاه در داخل و خارج کشور و همچنین شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی در زمینه صنایع دستی
ج : بازاریابی و کمک به توسعه مراکز فروش فرآورده های دستی در داخل و خارج از کشور.

ط : همکاری با سازمانهای بین المللی صنایع دستی و قبول عضویت آنها بارعایت مقررات مربوطه

ی: نظارت در حسن انجام وظائف شرکت سهامی فروشگاه مرکزصنایع دستی و راهنمایی و ارشاد در فعالیتهای مربوط و عرضه خدمات فنی جهت پیشبرد و گسترش فعالیتهای آن

ک: اجرای مصوبات شورای صنایع دستی ایران.
ل : انجام هر گونه فعالیتی که در نیل به هدفهای سازمان کمک می کند.

 

اساسنامه ايرانگردي و جهانگردي

الف: اداره و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که عبارتند از : مهمانخانه ها، مهمانسرا ها، چایخانه، استراحتگاه، اردوگاه، تاسیسات کنار دریا، حمام های آب معدنی، تاسیسات و تجهیزات مراکز ورزشی زمستانی و نظایر این تاسیسات که برای ایرانگردان و جهانگردان مناسب و لازم باشد و همچنین تامین وسایل لازم برای مسافرتهای فردی و جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی، دریایی  و تامین خدمات جهانگردی و عملیات بازرگانی و تبلیغاتی مربوط به موضوع سازمان برای ارائه پیشرفتهای مملکتی و شناساندن تحولات و تمدن اسلامی کشور و جاذبه های جهانگردی ایران

ب : تحصیل هرگونه اعتبار وام و یا اموال منقول وغیر منقول از طریق قانونی و با رعایت مقررات مربوط اعم از معوض یا غیر معوض برای رفع احتیاجات و مقاصد سازمان
ج : خرید و فروش اجاره و انجام معاملات نسبت به اموال منقول و غیر منقول برای بهبود و پیشرفت برنامه های سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
د : سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی داخلی در زمینه های مربوط به هدفهای سازمان
و: تنظیم برنامه و تامین خدمات لازم برای انجام مسافرتهای دسته جمعی در داخل و خارج از کشور.