چهارشنبه 09 خرداد 1403
چشم انداز سازمان

1- دست یافتن به جايگاه واقعي ايران در جهان به عنوان يكي ازغني ترين، کهن ترين و تأثيرگذارترين فرهنگ ها و تمدن هاي بشري، با ويژگي هاي طبيعي كم نظير و برخوردار از تعاملي سازنده و الهام بخش در عرصه بين المللي.

 

2- برخورداری از نظام مديريت بروز و كارآمد، (متكي برتعامل و مشاركت جامعه ذينفعان)، بهره مند از دانش فناوري مرتبط در سطح  جهاني، توانا در توليد علم و فنآوري، با اتكا بر دانش پایه، منابع انساني ماهر و مسئوليت پذير، سرمايه اجتماعي رو به رشد، مبتني بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي و ملي و مقتضيات فرهنگی، جغرافيايي و تاريخي كشور.

3- برخورداری از نظام برنامه ريزي هدفمند با اقتصادي سالم، باثبات، رقابت پذير و با رشد و شتاب مناسب و در تعامل با اقتصاد جهاني، با ايفاي نقش مؤثر در اقتصاد ملي و منطبق بر مزيتهاي نسبي فرهنگي- تاريخي و طبيعي كشور.

4- بهره مندی از آثار فرهنگي–تاريخي و طبيعي و هنرهاي سنتي، متكي بر نظام جامع :شناخت و پژوهش، حفاظت، احياء، ارتقاء و بهره برداري خردمندانه، در تعامل سازنده و هدفمند با حيات فرهنگیاجتماعي و اقتصادي، تقويت حس مسئوليت عمومي، تحكيم هويت ملي و وفاق اجتماعي.

5-  بهره مندی از گردشگري پر رونق با محصولات متنوع، بازارهاي سامان يافته، خدمات استاندارد شده و دست يافتن به جايگاه برتر گردشگري منطقه واینکه ایران يكي از قطبهاي گردشگري جهان به ويژه جهان اسلام معرفی شود.