چهارشنبه 09 خرداد 1403

مأموريت فدراسيون شامل موارد زير است :
1. بهبود محیط کسب و کار صنعت آب ايران
2. توسعه كسب و كار صنعت آب ايران
3. دفاع از حقوق و حمايت از منافع مشترك اعضاء
4. حفظ و ارتقاء اعتبار و حيثيت حرفه اي اعضای صنعت آب ایران
5. تأمین خدمات جذاب براي اعضاء و سایر ذينفعان
6. تولید، جمع آوری و انتشار اطلاعات، دانش و فن آوری در حوزه صنعت آب
7. افزایش مشارکت اثربخش بخش خصوصی صنعت آب در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی
8. ایفای نقش تنظیم کننده (Regulatory) در صنعت آب ایران
9.ارتقاء، پشتیبانی و حمایت از دسترسی به بازارهای جدید صنعت آب
10.توسعه ارتباطات بين المللي صنعت آب ایران