جمعه 04 خرداد 1403

مجوزهای صادره توسط معاونت گردشگری  سال1401

ردیف عنوان مجوز تعداد صادره
1 صدور و تمدید مجوز هتل 3
2 صدر و تمدید مجوز هتل آپارتمان 50
3 صدور و تمدید مجوز مهمانپذیر 2
4 صدور مجوز گواهینامه استاندارد سازی 15
5 صدور و تمدید مجوز بین راهی 1
6 صدور و تمدید مجوز مجتمع آبدرمانی 4
7 صدور و تمدید مجوز بوم گردی 3
8 صدور و تمدید مجوز گردشگری کشاورزی 11
9 صدور و تمدید مجوز مجتمع و محوطه گردشگری 3
10 صدور و تمدید مجوز بند ب 20
11 صدور و تمدید کارت راهنمایان 45
12 صدور و تمدید مجوز کسب و کار مجازی 1
13 صدور و تمدید مجوز موسسه آموزشی گردشگری 3