جمعه 04 خرداد 1403

شرح وظایف :

 1. دریافت اسناد و مدارک مالی و بازبینی و کنترل آنها.
 2. انجام محاسبات و کنترل ارقام و اقلام اسناد.
 3. ثبت و ضبط عملکردها در دفاتر مالی و یا سیستم­های رایانه طبق نظر مسؤولین ذی­ربط.
 4. رسیدگی و کنترل حساب های مالی و دفاتر مالی طبق نظر مسؤولین.
 5. دریافت اسناد و مدارک اموال و دارایی ها.
 6. تشکیل پرونده، بایگانی سوابق و حفظ و نگهداری پرونده ها براساس روش های تعیین شده.
 7. نصب برچسب کالا، ذکر مشخصات
 8. تهیه و تنظیم فرم­ها و جداول مربوط به اموال و کالاهای تحویلی و اخذ رسید در صورت لزوم.
 9. ثبت و ضبط صورت موجودی اموال و دارایی­ها در دفاتر مربوط یا سیستم رایانه.
 10. بررسی و گزارش اموال مستعمل، خارج از رده، بازدید از آنها و تهیه گزارش­های لازم.
 11. حذف اموال مستعمل، خارج از رده و اسقاطی از دفاتر سیستم­های مالی طبق نظر مسئولین.
 12. تنظیم لیست اموال و ارایه گزارش آن به ذی­حسابی و در نهایت ارایه گزارش اموال هر شش ماه به امور اقتصادی و دارایی

انجام سایر امور مرتبط