چهارشنبه 09 خرداد 1403

 شرح وظایف

  1. ثبت موضوع و شماره نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکس با سیستم مکانیزه
  2. توزیع نامه ها به مدیران و کارشناسان حسب دستور مقام مافوق
  3. بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره
  4. ارسال نامه های صادره به مبادی آنها از طریق نامه رسانی با پست
  5. بایگانی نامه ها و مدارک پیوست آنها با توجه به دستورالعمل بایگانی در پرونده های مربوط و دقت در حفظ و نگهداری آنها
  6. ارائه سوابق و مدارک مورد نیاز واحدها به کارشناسان و مسئولین ذیربط در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مربوط
  7. پاسخگویی به واحدهای تابعه و ارباب رجوع در مورد صدور، ارجاع و پیگیری نامه ها
  8. کنترل امور ثبت و صدور مکاتبات وصولی و ارسال در سیستم های دفتری و رایانه
  9. تفکیک و طبقه بندی اسناد و مدارک و تهیه نسخ پشتیبان به طور ادواری
  10. نگهداری و بایگانی سوابق، مدارک، مکاتبات طبق روش تعیین شده