جمعه 04 خرداد 1403

شرح وظایف :

 1. برنامه ريزي و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي
 1. مطالعه و بررسی موازین و ضوابط بودجه سالانه، قوانین و مقررات مالی
 2. بررسی و کنترل اسناد هزینه در انطباق با قوانین و مقررات
 3. کنترل اسناد هزینه استان در قالب ضوابط بودجه
 4. بررسی و کنترل کلیه محاسبات اسناد بر اساس موازین و مقررات ذی ربط
 5. بررسی حسابهای بانکی، حساب عملکرد بدهکاران، بستانکاران، پیمانکاران، بانک ها، سپرده ها و ضمانت نامه های بانکی
 6. بررسی دفاتر مالی، سیستم های مالی و گردش عملیات مالی
 7. بررسی دریافت و پرداخت ها در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
 8. بررسی قراردادهای مالی در انطباق با مقررات و موازین ذی ربط
 9. تهیه گزارش های تخصصی از نقدینگی به صورت ادواری
 10. تهیه گزارش از میزان درآمدها به تفکیک منابع مربوط
 11. اقدام در تهیه و ارایه تراز عملکرد های مالی، تهیه خلاصه حساب های ماهانه و خلاصه حساب های نهایی
 12. انجام امور مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده در انطباق با قوانین و مقررات مربوط.
 13. شرکت در جلسات مربوط به حوزه کاری اداره مالی