جمعه 04 خرداد 1403

شرح وظایف :

 1. مطالعه و بررسی موازین و ضوابط بودجه سالانه، قوانین و مقررات مالی.
 2. بررسی و کنترل اسناد هزینه در انطباق با قوانین و مقررات.
 3. کنترل اسناد هزینه استان در قالب ضوابط بودجه.
 4. بررسی و کنترل کلیه محاسبات اسناد براساس موازین و مقررات ذی ربط.
 5. بررسی حسابهای بانکی، حساب عملکرد بدهکاران، بستانکاران، پیمانکاران، بانک ها، سپرده ها و ضمانت نامه های بانکی.
 6. بررسی دفاتر مالی، سیستم های مالی و گردش عملیات مالی.
 7. بررسی دریافت ها و پرداخت ها در انطباق با قوانین و مقررات مربوط.
 8. بررسی قراردادهای مالی در انطباق با مقررات و موازین ذی­ربط.
 9. تهیه گزارش های تخصصی از نقدینگی به صورت ادواری.
 10. تهیه گزارش از میزان درآمدها به تفکیک منابع مربوط.
 11. اقدام در تهیه و ارایه تراز عملکردهای مالی، تهیه خلاصه حساب های ماهانه و خلاصه حساب های نهایی.
 12. انجام امور مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده در انطباق با قوانین و مقررات مربوط.