چهارشنبه 09 خرداد 1403

شرح وظایف :

 1. نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انسانی از پرونده های اداری و استخدامی یا از سیستم های کامپیوتری حسب اطلاعات و شاخص های مورد نیاز
 2. تهیه احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب، ارتقا، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آن ها براساس صورتجلسات کمیته و با رعایت مقررات مربوط
 3. انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارمندان
 4. ثبت ورود و خروج پرسنل و رسیدگی به آن
 5. شرکت در جلسات مختلف آموزشی و تصمیم گیری
 6. ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص احتساب سوابق تجربی، دوره های آموزشی، تخصیص پست های سازمانی و نظایر آن
 7. بررسی، تحلیل و اظهارنظر در خصوص امور اداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی
 8. جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی، سازمان و ساختار تشکیلاتی، امور رفاهی و نظایر آن
 9. جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت نیروی انسانی اداره­کل از نظر کمی و کیفی برحسب جنسیت، تحصیلات، مشاغل و…..
 10. تهیه و تدوین برنامه های اجرایی آموزشی دوره های مصوب میراث فرهنگی،گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
 11. نیازسنجی آموزشی بخش در سطح استان و ارایه نتایج به سازمان مرکزی
 12. برنامه ریزی و فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور اجرای دوره های آموزشی میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در چارچوب طرح های مصوب
 13. تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص نحوه اجرای دوره ها و نتایج نظر خواهی از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی
 14. همکاری در انجام امور مربوط به برگزاری آزمون توجیهی و جامع
 15. تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به فارغ التحصیلان دوره های آموزشی.