چهارشنبه 09 خرداد 1403

به منظور ايجاد انسجام، گسترش همكاري و يكپارچگي و امكان بيشتر براي گفتگو و رايزني با دولت و ساير بخش هاي ذينفع در راستاي حقوق و منافع اعضاء و همچنين توسعه فعاليت هاي كسب و كار در صنايع آب ايران، فدراسيون صنعت آب ایران تشكيل گردید.

برای دریافت متن اساسنامه،اینجا کلیک کنید.